Вы здесь

20.12.1998

IAFC - International Pankration Championship (Russian NHB 10)

Место проведения Бишкек Кыргыстан

Год выпуска: 
Страна: 
Продолжительность: 
00:47:41
29 марта 2016

Место проведения Бишкек Кыргыстан Saliev vs Mirzabayev Kashpedin vs Zakharov Erkinbekov vs Rakhimov Alymkulov vs Taymoshanov Mirzabayev vs Zakharov Rakhimov vs Taymoshanov Lukhyanov vs Zakharov 1 Shabelky vs Syrgybayev Pogorazdov vs Beyshkeyev Fedotov vs Jakayev Izmailov vs Michail Avetesyan Pogorazdov vs Syrgybayev Fedotov vs Michail Avetesyan Syrgybayev vs Michail Avetesyan

2016-03-29